Regulamin

Regulamin

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego MAYOMI.PL – www.mayomi.pl

 2. Sklep internetowy MAYOMI.PL prowadzony jest przez MAYOMI Michał Kobak, Bystre ul. Wrocławska 17, 56-400 Oleśnica NIP: 8961141711, e-mail: kontakt@mayomi.pl, wykonującego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zwanym dalej Sprzedawcą.

 3. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, o którym mowa w ust. 1, klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w Polityce Prywatności, które akceptuje.

2. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Informacje zawarte w serwisie www.mayomi.pl stanowią zaproszenie do składania propozycji zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych na stronach internetowych serwisu. Oznaczenie towarów jak również ich ceny na stronach serwisu nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez klienta zamówienia (oferty kupna) przy użyciu formularza umieszczonego na stronie sklepu internetowego www.mayomi.pl lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@mayomi.pl, a następnie zaakceptowania jej przez Sprzedawcę.

 3. Sprzedawca dokonuje akceptacji oferty klienta poprzez wysłanie wiadomości, zawierającej informację o przyjęciu oferty, na podany przez klienta adres poczty elektronicznej e-mail. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę wiadomości.

 4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 2, o ile nie jest składane przy użyciu formularza umieszczonego na stronie sklepu internetowego, powinno zawierać:

  1. opis zamówionego towaru zgodny z opisem zamieszczonym w sklepie internetowym,

  2. wybór sposobu płatności i dostawy, wraz ze wskazaniem adresu dostawy umożliwiającego skuteczne doręczenie przesyłki zawierającej zamówiony towar.

 5. W razie przedstawienia danych niekompletnych, błędnych, wymagających doprecyzowania lub wzbudzających wątpliwości, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi pod warunkiem potwierdzenia przez klienta złożonego zamówienia w odrębnej wiadomości e-mail lub telefonicznie (zastrzeżenie to ma na celu przeciwdziałanie szkodom wywołanym przez złośliwe oprogramowanie lub osoby trzecie).

 6. W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym, umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę wiadomości, o której mowa w ust. 3, po dokonaniu potwierdzenia przez klienta złożonego zamówienia w odrębnej wiadomości e-mail lub telefonicznie.

 7. W razie braku możliwości realizacji zamówienia, w całości lub części, w tym z uwagi na niedostępność zakupionego towaru, sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o fakcie tym zawiadomi klienta, który może od umowy odstąpić, ograniczyć zamówienie lub wyrazić zgodę na dłuższy czas oczekiwania. W razie odstąpienia od umowy, dotychczas wpłacona przez klienta suma pieniężna ulega zwrotowi. Jeżeli klient dokonał płatności kartą płatniczą to zwrot zostanie wykonany na tę kartę. Sprzedawca z klientem mogą jednak uzgodnić wydanie towaru innego, aniżeli uprzednio zamówiony, w cenie według oferty Sprzedawcy, za dopłatą lub zwrotem części ceny, a w razie braku zapłaty, według oferty Sprzedawcy.

 8. W przypadku braku decyzji klienta lub braku wyrażenia zgody na dłuższy czas oczekiwania, Sprzedawca zwraca klientowi otrzymaną od niego zapłatę tytułem ceny oraz ewentualnych kosztów przesyłki, nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

 9. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której brak możliwości zrealizowania zamówienia, w całości lub w części, wystąpił na skutek działania siły wyższej, osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jak również klienta.

 10. W przypadku zamówienia przez klienta towaru, którego cena została czasowo obniżona w stosunku do jego ceny pierwotnej, ilość towaru przeznaczona do sprzedaży jest ograniczona. W takiej sytuacji przyjmowanie i realizacja zamówień następuje według kolejności ich odbioru przez Sprzedawcę, przy czym łączna ilość towaru sprzedanego nie może być większa niż ilość towaru dostępnego. O obniżeniu ceny Sprzedawca informuje na stronie sklepu internetowego poprzez wskazanie towaru, jego ceny,  a także określenia rodzajowego sprzedaży, w szczególności „promocja” lub „wyprzedaż”. Do zamówień, o których mowa w niniejszym ustępie, stosuje się odpowiednio przepisy ustępów poprzedzających.

3. Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, sprzedawca przystępuje do czynności związanych z jego realizacją, tj. przygotowania towaru do wysyłki oraz dokumentów księgowych:

  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,

  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu środków na rachunek bankowy,

  3. w przypadku zamówień płatnych z wykorzystaniem systemu Przelewy24 - po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego z wykorzystaniem tego systemu,

  4. w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą z wykorzystaniem systemu eCard - po otrzymaniu przez Sprzedawcę pozytywnego wyniku autoryzacji płatmości dokonanej przez Kupującego z wykorzystaniem tego systemu,

    

  2. Sprzedawca zobowiązany jest przygotować towar do odbioru/wysyłki, w zależności od wybranej przez klienta opcji wydania towaru, w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania przez klienta zapłaty umówionej ceny lub zawiadomienia o wyborze opcji zapłaty przy odbiorze.

 2. Zamówiony towar doręczany jest z wykorzystaniem usług Poczty Polskiej i InPost lub innych podmiotów świadczących usługi kurierskie (przewoźnicy), na adres klienta wskazany w zamówieniu. W przypadku składania zamówień z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie www.mayomi.pl bez podania adresu dostawy, przesyłka zawierająca umówiony towar zostanie wysłana na adres użytkownika wskazany podczas rejestracji.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie wynikłe na skutek podania przez klienta nieprawidłowych danych adresowych.

4. Płatność za zamówienie

 1. Zapłaty za zamówienie można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

  • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,

  • za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej,

  • przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedawcę numer konta,

  • płatnością online za pośrednictwem systemu Przelewy24 - płatność ta realizowana jest w ten sposób, że Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony sklepu. Z tej formy płatności mogą skorzystać Klienci korzystający z: 

   1. Karty płatnicze:

    1. Visa

    2. Visa Electron

    3. MasterCard

    4. Maestro

    5. JCB

    6. MasterCard Mobile

   2. Szybkie transfery

    1. mTransfer

    2. Płacę z Inteligo

    3. MultiTransfer

    4. Płacę z iPko

    5. Przelew24 BZ WBK

    6. Płacę z IKO

    7. Płać z ING

    8. Płać z Nordea

    9. Przelew z BPH

    10. Pekao24 Przelew

    11. Millennium Płatności Internetowe

    12. Płacę z Alior Bankiem

    13. Płacę z Citi Handlowy

    14. r-Przelew Raiffeisen Bank

    15. Meritum Bank Przelew

    16. Pay Way Toyota Bank

    17. Płać z BOŚ

    18. Alior Sync

    19. Eurobank Płatności Online

    20. Płacę z Idea Bank

   3. Przelewy on-line

    1. ING Bank Śląski

    2. BPH Sezam

    3. przelew bankowy

    4. przekaz pocztowy

    5. Deutsche Bank PBC

    6. iPko

    7. Credit Agricole Bank Polska

    8. Invest Bank

    9. Bank Ochrony Środowiska

    10. Bank Gospodarki Żywnościowej

    11. BNP Paribas

    12. Volkswagen Bank Polska

    13. BS Wschowa

    14. Polbank EFG

    15. Getin Bank

    4.Płatności mobilne

    1. mPay

    2. SkyCash

    3. Płacę z IKO

    4. PeoPay

    5. MasterCard Mobile

     

  • płatnością online za pomocą karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro).

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w §4. pkt 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z  Użytkownikiem.

 3. W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

5. Rękojmia, Gwarancja i Zwroty Towaru

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru (rękojmia) istniejące w chwili wydania przesyłki klientowi ogranicza się do wad widocznych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca zataił podstępnie przez klientem istnienie wady.

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za widoczne wady towaru wygasa, jeżeli klient:

  • dokonywał jakichkolwiek zmian w umowie sprzedaży,

  • podejmował próby naruszenia towaru,

  • nie zgłosił Sprzedawcy istnienia wad w terminie 14 dni od daty odbioru towaru.

 3. Sprzedawca udziela gwarancji na zakupiony towar. Czas trwania gwarancji każdorazowo określony jest w specyfikacji towaru.

 4. Podstawą złożenia przez klienta reklamacji jest faktura VAT lub paragon fiskalny, wydany przez Sprzedawcę wraz z zakupionym towarem.

 5. Postanowień ust. 1 – 4 nie stosuje się do umów zawieranych z konsumentami, odnośnie których zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

6. Sprzedaż Konsumencka

 1. Klient będący konsumentem, jeżeli zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić, bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, od dnia wydania zakupionego towaru.

 2. Termin, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, liczy się od dnia wydania zamówionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego oświadczenia na adres Sprzedawcy wskazany § 1 ust. 2.

 3. W sytuacji wskazanej w ustępach poprzedzających, zwrot towaru następuje na koszt klienta. Do zwróconego towaru należy załączyć oryginalne opakowanie oraz dowód dokonania zakupu (rachunek lub faktura VAT - oryginał lub kopia). Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysyłanych na jego koszt.

 4. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie pierwszy, w przypadku:

  -świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 5. Klient będący konsumentem może złożyć reklamację obejmującą zakupiony towar poprzez przesłanie jej na piśmie listem poleconym na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 regulaminu albo poprzez osobiste doręczenie jej Sprzedawcy.

 6. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia regulaminu, przepisy ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

7. Ochrona Danych Osobowych

 1. Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych określają przepisy Ustawy o Ochronie Danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).

 2. Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w prowadzonej przez Sprzedającego bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów wykonania umowy sprzedaży, jak również informowania o aktualnej ofercie Sprzedawcy przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

 3. Klient posiada uprawnienie do wglądu oraz żądania poprawienia swoich danych osobowych umieszczonych w bazie prowadzonej przez Sprzedawcy.

 4. Klient uprawniony jest do żądania usunięcia z bazy Sprzedawcy części lub wszystkich danych osobowych jego dotyczących, jednakże może się to wiązać z uniemożliwieniem korzystania przez niego z serwisu, w szczególności brakiem możliwości składania ofert kupna.

 5. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w celach niezbędnych do korzystania przez nich z serwisu, a także prawidłowej realizacji umów sprzedaży oferowanych towarów, a za wyraźną zgodą klienta również w celach promocyjnych i marketingowych z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych określonych w ustawie, o której mowa w pkt. 1.

8. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do składanych zamówień, zawieranych umów sprzedaży oraz do klientów zarejestrowanych w serwisie od dnia 08 września 2016 r.

 2. Klient przed pierwszym zarejestrowaniem się w serwisie obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść. Użytkownik będący jednocześnie konsumentem poprzez dokonanie rejestracji w serwisie oświadcza, iż zapoznał się w szczególności z postanowieniami § 6 (Sprzedaż Konsumencka), potwierdzając, że są dla niego przedstawione w sposób jasny i zrozumiały.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 r. Kodeks Cywilny, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.

 4. Wszelkie spory wynikłe z zawartych przez klientów ze Sprzedawcą umów sprzedaży, rozpoznawane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

 5. Właściwość sądu określona w ustępie poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z klientami będącymi konsumentami.